NL FR
Iris ensata 'Electric Ray'

Iris ensata 'Electric Ray'

price: 7 EUR

pieces

size:

height:

Iris ensata 'Gracieuse'

Iris ensata 'Gracieuse'

price: 7 EUR

pieces

size:

height:

Iris ensata 'Japanese Pinwheel'

Iris ensata 'Japanese Pinwheel'

price: 7 EUR

pieces

size:

height:

Iris ensata 'Variegata'

Iris ensata 'Variegata'

price: 7 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Amethyst Flame'

Iris germanica 'Amethyst Flame'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Attention Please'

Iris germanica 'Attention Please'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Autumn Encore'

Iris germanica 'Autumn Encore'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Black Dragon'

Iris germanica 'Black Dragon'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Bold Print'

Iris germanica 'Bold Print'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Edith Woolfort'

Iris germanica 'Edith Woolfort'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'English Cottage'

Iris germanica 'English Cottage'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Gypsy Jewel'

Iris germanica 'Gypsy Jewel'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Howard Weed'

Iris germanica 'Howard Weed'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Immortality'

Iris germanica 'Immortality'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Indian Chief'

Iris germanica 'Indian Chief'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Lunar Fire'

Iris germanica 'Lunar Fire'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Morning Show'

Iris germanica 'Morning Show'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Natchez Trace'

Iris germanica 'Natchez Trace'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Nibelungen'

Iris germanica 'Nibelungen'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Night Owl'

Iris germanica 'Night Owl'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Ola Kala'

Iris germanica 'Ola Kala'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Orchid Tapestry'

Iris germanica 'Orchid Tapestry'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Rare Edition'

Iris germanica 'Rare Edition'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Senlac'

Iris germanica 'Senlac'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Siva Siva'

Iris germanica 'Siva Siva'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Skyfire'

Iris germanica 'Skyfire'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Stepping Out'

Iris germanica 'Stepping Out'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris germanica 'Sultan's Palace'

Iris germanica 'Sultan's Palace'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris pallida 'Variegata'

Iris pallida 'Variegata'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris pumila 'Greenspot'

Iris pumila 'Greenspot'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris pumila 'Little Shadow'

Iris pumila 'Little Shadow'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris pumila 'Pastel Charm'

Iris pumila 'Pastel Charm'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris pumila 'Petit Polka'

Iris pumila 'Petit Polka'

price: 5 EUR

pieces

size:

height:

Iris siberica 'Pink Parfait'

Iris siberica 'Pink Parfait'

price: 5 EUR

pieces

size: 16 cm

height: 70 cm